JEDNOSTKA BUDŻETOWA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła JEDNOSTKA BUDŻETOWA

Jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych nieposiadająca osobowości prawnej, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działania, a postawą gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków zwany "planem finansowym jednostki budżetowej".

Stan na 23.11.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Jednostka budżetowa" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska