BIBLIOMETRIA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła BIBLIOMETRIA

Zastosowanie metod matematycznych i statystycznych do literatury naukowej (a także patentów i innych środków przekazywania informacji). Pozwala na ocenę wielkości <produkcji naukowej>, opierając się na założeniu, że istotą działalności naukowej (badawczej i rozwojowej, B+R) jest produkcja <wiedzy> (knowledge), znajdująca swoje odzwierciedlenie w literaturze naukowej (w rzeczywistości działalność ta jest znacznie bardziej złożonym i skomplikowanym zjawiskiem, istnieją również dziedziny, w których wyniki prac badawczych na ogół nie są publikowane, np. badania wojskowe czy większość badań w przemyśle).

Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne

Głównym źródłem danych bibliometrycznych jest zespół bibliograficznych baz danych zwanych Science Citation Index (SCI), Social Science Citation Index (SSCI) oraz Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), opracowanych przez Instytut Informacji Naukowej (Institute for Scientific Information - ISI, Filadelfia, USA), administrowanych i aktualizowanych w oparciu o precyzyjnie sformułowane kryteria. Ogólnie rzecz biorąc analiza bibliometryczna polega na zastosowaniu różnorodnych danych dotyczących publikacji naukowych i przytaczanych w tych publikacjach cytatów (także cytatów w dokumentacji patentowej) do oceny wyników działalności naukowej krajów , a także do monitorowania rozwoju nauki, czyli obserwowania powstawania sieci powiązań badawczych, krajowych i międzynarodowych, i pojawiania się nowych, multidyscyplinarnych dziedzin nauki i techniki oraz do poznawania wewnętrznej logiki rozwoju nauki. OECD prowadzi aktualnie prace nad przygotowaniem międzynarodowego podręcznika metodologicznego zawierającego zalecenia dotyczące konstruowania, zastosowania i interpretacji wskaźników opartych na danych bibliometrycznych. Będzie to kolejny podręcznik z serii Frascati Family Manuals."

 Stan na 3.01.2012 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Bibliometria" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga