USŁUGA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła USŁUGA

Wg Leksykonu PWN  usługi to pojęcie ekonomiczne oznaczające: "wszelkie czynności o charakterze świadczeń jednych osób fizycznych na rzecz drugich, zaspokajające potrzeby ludzkie, a nie wiążące się bezpośrednio  z wytwarzaniem produktów."

Źródło definicji (papierowe): Leksykon PWN, Warszawa: PWN, 1972, s.1236.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła USŁUGA

Usługa – działanie podejmowane w celu zaspokojenia określonej potrzeby (lub potrzeb) klienta i realizowane z udziałem klienta, często - w celach komercyjnych. Klientem może być osoba fizyczna, organizacja i każdy inny podmiot. Usługa w sensie gospodarczym jest użytecznym procesem niematerialnym, który wytwarza praca ludzka w procesie produkcji poprzez oddziaływanie na strukturę określonego obiektu.

Usługa może obejmować czynności niematerialne, jak porada techniczna, reprezentowanie kogoś przed urzędem czy sądem lub materialne, jak wykonawstwo konkretnych przedmiotów, np. dokumentów.

Termin usługi, wywodzący się z teorii ekonomicznych oznacza wszelkie czynności pożyteczne związane z pracą nieprodukcyjną, w odróżnieniu od czynności prowadzących do produkcji dóbr materialnych. Pogląd przeciwstawiający usługi określane jako działalność o charakterze niematerialnym od aktywności produkcyjnej posiadającej konkretne, materialne skutki czy efekty został przyjęty na gruncie nauk społecznych. W literaturze pojęcie usług społecznych stosuje się zamiennie z pojęciem usług niematerialnych.

Mówiąc o niematerialnym charakterze usług społecznych należy pamiętać o rozgraniczeniu usługi od materialnego narzędzia jej świadczenia (np.: szpital i opieka zdrowotna, szkoła i edukacja). Rozróżnienie to wskazuje na dwa zasadnicze poziomy analizy zjawiska świadczenia i konsumpcji usług społecznych:

  • poziom analizy infrastruktury usług - w tym ujęciu uwaga badacza skupia się na materialno–kadrowej bazie instytucji świadczących usługi społeczne
  • ogląd funkcjonowania infrastruktury usług tzn. analiza procesu zaspokajania potrzeb społecznych. więcej
Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Usługi" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła USŁUGA

Usługi są działalnością służącą zaspokajaniu potrzeb ludzkich, która nie wytwarza nowych dóbr gospodarczych. Większość z nich adresowana jest do konsumentów. Stanowią je usługi materialne, czyli czynności skierowane na przedmioty (np. transport, łączność, handel), oraz usługi niematerialne (osobiste), obejmujące działania zaspokajające potrzeby fizyczne i psychiczne człowieka (np. edukacyjne, hotelarskie). Z kolei usługi ogólnospołeczne dotyczą działań na rzecz całej gospodarki narodowej i społeczeństwa (np. finansowe, komunalne). Obok nich występują usługi na rzecz producentów i biznesu (np. wynajem sprzętu, prace badawczo-rozwojowe). Część usług jest świadczona w ramach działalności gospodarczej - są to tzw. usługi rynkowe. Usługi nierynkowe obejmują usługi indywidualne i te, które wynikają z funkcji państwa (np. ochrona zdrowia, edukacja). 

Źródło definicji (papierowe): Wiesława Żyszkowska, Waldemar Spallek, Dorota Borowicz, Kartografia tematyczna, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2012, s. 290.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska