METODA ILUSTRACYJNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła METODA ILUSTRACYJNA

1) Władysław Grabski (1937 ?): "Metoda Chałasińskiego w opracowaniu grupy autobiografii polega na wybieraniu ustępów najbardziej charakterystycznych i przytaczaniu ich, a czasem tylko na sporządzaniu tablic z wykazami dotyczącymi spraw drugorzędnych. Metody takiej nie uważam jednak za wystarczającą. Cytowanie charakterystycznych ustępów z autobiografii to jest szukanie w nich potwierdzenia własnych z góry już powziętych sądów, a nie uzasadnieniem tych sądów. Co zaś jeszcze ważniejsze, nie jest to metoda prowadząca do wytworzenia uogólnień stanowiących nasz sąd o badanym zagadnieniu. Praca J. Chałasińskiego stanowi cenne studium o awansie robotnika rolnego, zrywającego więzy systemu dworskiego, ale trafne jego sądy o tym procesie życia społecznego nie są wynikiem dobrej metody opracowania zebranych autobiografii, lecz ogólnej znajomości przedmiotu, dla której autobiografie posłużyły autorowi jako trafne i wyraziste ilustracje“

2) Jan Szczepański (1971): " Metoda egzemplifikacji. Jest ona odmianą metody konstrukcji. Polega na ilustrowaniu i uzasadnianiu pewnych hipotez dobranymi przykładami z autobiografii [resp.  z innych materiałów zastanych - BF]. Hipotezy te mogą nawet powstać w toku lektury autobiografii. Nie są one jednak krytycznie sprawdzane przez autora, szukającego przykładów falsyfikujących przyjęte twierdzenia. Autor w autobiografiach szuka jedynie potwierdzenia swojej teorii. Nie trzeba podkreślać, że wartość takiego opracowania jest najczęściej niewielka, chociaż nie wyklucza[m- BF?], że sformułowana teoria może być prawdziwa."

Źródło definicji (papierowe): 1) Władysław Grabski, System socjologii wsi, (w:) "Roczniki socjologii wsi", cz.1, t.1, 1937(?), s. 42., Źródło definicji (papierowe): 2) Jan Szczepański, Odmiany czasu teraźniejszego, Warszawa: KiW, 1971, s.598.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga