BADANIE PILOTAŻOWE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła BADANIE PILOTAŻOWE

Wg Piotra Sztompki (2020): "Badania pilotażowe → wstępne badania socjologiczne mające za zadanie sprawdzenie i doskonalenie narzędzi i technik badawczych planowanych w badaniach właściwych. Chodzi w szczególności o kontrolę adekwatności metod do postawionego problemu badawczego, np. trafności przyjętych skal czy wskaźników, reprezentatywności próby itp."

Źródło definicji (papierowe): Piotr Sztompka, Słownik Socjologiczny 1000 pojęć, Kraków: SIW Znak, 2020, s.38
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła BADANIE PILOTAŻOWE

Wg Janusza Sztumskiego (1999): "Zanim przystąpimy do zasadniczych badań wskazanym jest przeprowadzenie badań pilotażowych dla upewnienia się o rzeczywistej gotowości do realizacji zamierzonego przedsięwzięcia  badawczego. Celem tego rodzaju badań jest: 1) uściślenie wiedzy, jaką posiadamy o środowisku, w którym zamierzamy przeprowadzić badania oraz 2) sprawdzenie przydatności technik i narzędzi badawczych, jakie zostały przygotowane. Badania pilotażowe są jak gdyby swoistą próbą generalną przed właściwymi badaniami, która jest szczególnie wskazana wówczas, gdy teren badań nie jest zbyt dobrze znany i brak nam pewności czy zamierzone badania zostały właściwie przygotowane, m.in. ze względu na dobór technik i narzędzi badawczych."

Źródło definicji (papierowe): Janusz Sztumski, Wstęp do metod i technik badawczych badań społecznych, Katowice: "Śląsk", 1999, s.40.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga