NOMINALIZM

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła NOMINALIZM

"NOMINALIZM (od łac. nomen – nazwa) – stanowisko filozoficzne negujące istnienie jakiegoś rodzaju przedmiotów abstrakcyjnych w rzeczywistości pozaumysłowej, redukujące owe przedmioty do wytworów myśli lub wyrażeń języka; pogląd przeciwstawiany realizmowi (od łac. res – rzecz), rzadziej platonizmowi, uznającemu niezależne od myśli istnienie określonego rodzaju przedmiotów. W tym sensie w historii filozofii można mówić o wielu nominalizmach (i odpowiednio wielu realizmach): o  nominalizmie jako stanowisku występującym w dyskusjach na temat uniwersaliów, o nominalizmie jako poglądzie dotyczącym problemu realności kategorii Arystotelesa, o nominalizmie jako stanowisku występującym w debacie na temat natury i sposobu istnienia przedmiotów matematyki. W literaturze filozoficznej termin <nominalizm> najczęściej oznacza: 1) stanowisko uformowane w toku średniowiecznych dyskusji nad problemem uniwersaliów; 2) teoretycznie zbliżone stanowisko charakteryzujące poglądy empirystów XVII i XVIII w., 3) stanowiska wyłonione w toku debat nad przedmiotami abstrakcyjnymi, nad językiem i jego odniesieniem do rzeczywistości, prowadzonych w filozofii analitycznej, inspirowanych m.in. przez neopozytywizm. W mediewistyce termin <nominalizm> to nazwa kierunku w scholastyce XIV i XV w., przez współczesnych nazywanego via moderna." 

Źródło definicji (elektroniczne): Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, hasło Nominalizm
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga