DOTACJE CELOWE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła DOTACJE CELOWE

Wydatki budżetu państwa podlegające szczególnym zasadom rozliczania i przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, o których mowa w art. 74 ust. 2 Ustawy o Finansach Publicznych.

Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Dotacje celowe dotyczą inwestycji:

  1. państwowych zakładów budżetowych;
  2. innych państwowych jednostek organizacyjnych, dla których zasady gospodarki finansowej określają odrębne ustawy;
  3. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na podstawie odrębnego upoważnienia zamieszczonego w ustawie budżetowej lub innej ustawie;
  4. realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego jako zadania: a) własne, b) z zakresu administracji rządowej, c) inne zlecone ustawami;
  5. związanych z badaniami naukowymi lub pracami badawczo-rozwojowymi.

stan na 17.12.2015 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Dotacje celowe" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga