WYDATKI PUBLICZNE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła WYDATKI PUBLICZNE

to przepływy środków pieniężnych pochodzących z budżetów podmiotów publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych (przypisanych do realizacji tym podmiotom), których celem jest zaspokojenie potrzeb publicznych. Przykładami wydatków publicznych są: inwestycje infrastrukturalne, wydatki na zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego kraju, wydatki na utrzymanie aparatu państwowego, samorządowego oraz wymiaru sprawiedliwości i więziennictwa, subsydia dla gospodarstw domowych w formie rent i emerytur, dofinansowywanie działalności przedsiębiorstw sektora publicznego. Wydatki publiczne systematyzowane są według różnych kryteriów co związane jest z ich zróżnicowanym charakterem. Przykładową klasyfikacją, jest podział wydatków publicznych według funduszu, z którego dokonywane są te wydatki. W takiej systematyce wyróżnia się:

- wydatki budżetowe (obejmujące wydatki budżetu państwa oraz wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego),
- wydatki ubezpieczeń społecznych,
- wydatki w ramach funduszy celowych,
- wydatki pozostałych segmentów finansów publicznych.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Wydatki publiczne" w NBP Portal Edukacji Ekonomicznej
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga