TOPOS

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła TOPOS

Topos (gr. tópos koinós miejsce wspólne) – powtarzający się motyw, który często występuje w obrębie literatury i sztuki danej kulturycywilizacji. Wskazuje na jedność kulturową danego kontynentu czy na istnienie pierwotnych wzorców myślenia człowieka. Topos budowany jest na zasadzie obrazu mającego na celu opis jakiejś sytuacji (topos tonącego okrętu w Kazaniach Skargi).

We współczesnej humanistyce (za sprawą niemieckiego filologa Ernsta Roberta Curtiusa) topos zaczęto rozumieć szerzej. Objęto tym terminem dawne, sięgające Biblii i antyku, motywy i tematy, które przechodzą z tekstu do tekstu. Dla Curtiusa nawiązania i kontynuacje topiczne są dowodem ciągłości kultury. Trwałość toposów wynika, zdaniem uczonego, z ich związków z archetypami. Pojęcie to, wprowadzone przez psychologa Carla Gustava Junga, oznacza przechowywane w zbiorowej nieświadomości prawzorce, które są dziedziczone z pokolenia na pokolenie i dzięki temu skrycie oddziałują na ludzkie wyobrażenia oraz kierują ludzkimi zachowaniami.

Topos można wyrażać nie tylko w literaturze, ale także w sztukach plastycznych czy nawet muzyce. więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Topos" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła TOPOS

Wg Martyna Hammersleya i Paula Atkinsona (1995): "Jako termin retoryki klasycznej topos może być wyjaśniony słowem <powszechnik>.Jest to figura retoryczna, za pomocą której, wykorzystując szeroko rozpowszechnione opinie lub dobrze znane przykłady, zabiega się o zrozumienie i związek z czytelnikiem lub słuchaczem. W pisarstwie naukowym efekt toposu osiąga się często za pomocą <oczywistych wzmianek>."

Źródło definicji (papierowe): Martyn Hammersley, Paul Atkinson, Metody badań terenowych, Poznań: Zysk i S-ka, 2000, ss. 257-258.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga