ECTS

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła ECTS

System ECTS (European Credit Transfer System) został przyjęty przez wiele uczelni europejskich, jako podstawowy system akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych i służy m.in. do rozliczania okresu studiów odbytych przez studentów na innych uczelniach w kraju lub za granicą. System ten jest ukierunkowany na studenta, dlatego przyporządkowanie punktów ECTS przedmiotom opiera się na nakładzie pracy studenta. Pod uwagę brane są wszelkie formy nauki: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, zajęcia laboratoryjne, seminaria, prace semestralne, egzaminy oraz inne metody oceny. Przyjmuje się że roczny nakład pracy studenta studiów stacjonarnych (wkład pracy wymaganej do zaliczenia pełnego roku akademickiego) odpowiada 60 punktom ECTS (1 punkt ECTS = 25–30 godz. pracy). Punkty przyporządkowane poszczególnym przedmiotom przyznawane są studentom, którzy spełniają wszystkie warunki konieczne do zaliczenia przedmiotu oraz zdają wymagane egzaminy. W drugiej połowie lat 80-tych system punktów ECTS (System Transferu Punktów) był używany w ramach programu ERASMUS, jako system umożliwiający łatwiejsze rozliczanie okresu studiów odbytych przez studenta poza macierzystą uczelnią. W 2003 r. na Konferencji w Berlinie wykazano celowość powstania krajowych systemów akumulacji punktów służących do rozliczania toku studiów. W związku z tym, że wiele państw zaadoptowało system ECTS, w dokumentach Komisji Europejskiej nazwę systemu ECTS zmieniono na Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów.

stan na 11.07.2014

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "ECTS" w Słowniku Pojęć portalu GUS "Strateg"
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga