CECHA STATYSTYCZNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła CECHA STATYSTYCZNA

Cecha statystyczna (zmienna)

Własność jednostek badanej zbiorowości statystycznej, będąca podstawą różnicowania tych jednostek. Cechy statystyczne stanowią kryterium podziału zbiorowości lub jej klasyfikacji.

Stan na 15.05.2014 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Cecha statystyczna" W Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła CECHA STATYSTYCZNA

Cechy statystyczne - właściwości charakteryzujące jednostki statystyczne (obiekty):

Cechy stałe

Cechy zmienne

Są wspólne dla wszystkich jednostek danej zbiorowości i nie podlegają badaniu, a jedynie decydują o zaliczeniu jednostki do określonej zbiorowości:

  • rzeczowe - właściwości, które charakteryzują określony zbiór osób, rzeczy lub zjawisk,

  • o przestrzenne - gdzie badamy,

  • czasowe - jaki okres obejmuje badanie lub w jakim momencie się ono odbywa.

Są to właściwości, które różnią poszczególne jednostki statystyczne (głównie one podlegają obserwacji),

  • mierzalne - (ilościowe, kwantytatywne) - właściwości które można zmierzyć i wyrazić za pomocą odpowiednich jednostek fizycznych (np. w kilometrach, centymetrach), zalicza się również do nich cechy quasi-ilościowe (porządkowe), kwantyfikują natężenie badanej właściwości przedstawionej w sposób opisowy, porządkując w ten sposób zbiorowość (np. oceny studentów: bdb, db, itp.),
  •  niemierzalne - (jakościowe, kwalitatywne) - zwykle określane słownie (np. płeć).

Cechy mierzalne - (nazywane zmiennymi) - oznaczenie: XYZ, ich wartości: xyz:

  • skokowe (dyskretne) - przyjmują skończony lub przeliczalny zbiór wartości na danej skali liczbowej, najczęściej jest to zbiór liczb całkowitych dodatnich (np. liczba osób w rodzinie, liczba usterek, itp.).
  • ciągłe - mogą przyjąć każdą wartość z określonego przedziału liczbowego [a,b], przy czym liczba miejsc po przecinku jest uzależniona od dokładności dokonywanych pomiarów (np. waga detalu).

W przypadku badań zbiorowości wielowymiarowych zmienne (cechy mierzalne) dzielimy na:

  • stymulanty - te cechy, których wyższe wartości pozwalają zakwalifikować daną jednostkę statystyczną jako lepszą z punku widzenia realizowanego badania,
  • dominanty - cechy, których wysokie wartości świadczą o niskiej pozycji jednostki w zbiorze.
Źródło definicji (elektroniczne): strona Statystyka - pojęcia podstawowe
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga