PROBLEMY ALKOHOLOWE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła PROBLEMY ALKOHOLOWE

Termin wprowadzony przez Światową Organizację Zdrowia na określenie alkoholizmu w szerszym ujęciu, rozumianego jako całokształt patologii społecznej związanej z piciem i nadużywaniem napojów alkoholowych. Następstwem nadużywania alkoholu są zakłócenia w środowisku społecznym, rodzinnym i zawodowym alkoholika. Problemy alkoholowe są przedmiotem zainteresowania polityki społecznej i zindywidualizowanej - pracy socjalnej. Przeciwdziałanie alkoholizmowi odbywa się za pomocą działalności informacyjno-wychowawczej, leczniczo-rehabilitacyjnej, prewencyjno-profilaktycznej, karnej i reglamentacyjnej. Osoby uzależnione mogą podjąć leczenie odwykowe dobrowolnie lub być do niego zmuszone postanowieniem sądu; może się ono odbywać w formie niestacjonarnej (w poradniach przeciwalkoholowych) i stacjonarnej (w szpitalach). Ważna w leczeniu jest psychoterapia, a zwłaszcza oddziaływanie samopomocowe (grupy alkoholików anonimowych - AA, grupy dla rodzin alkoholików - Al-anon oraz dla dzieci alkoholików - Alateen, także kluby abstynenta). Przeciwdziałaniu alkoholizmowi służą także środki karne stosowane wobec osób, które spożywając, sprzedając bądź podając alkohol naruszają przepisy, a także wobec tych, którzy wbrew szczególnemu obowiązkowi nadzoru dopuszczają się sprzedaży, podawania lub spożywania alkoholu w miejscach zakazanych. Prawo polskie nie traktuje okoliczności bycia pod wpływem alkoholu jako okoliczności łagodzącej.

Źródło definicji (papierowe): Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1995, s. 108.
Hasło wprowadził(a): Konrad Sośnicki