PRZEDMIOT

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła PRZEDMIOT

Przedmiotobiekt (łac. obiectum) - jedno z podstawowych pojęć ontologii, w języku potocznym określany jako "coś" lub "cokolwiek". Nie należy go mylić z przedmiotem poznania. (...)

  • Wyrażenie "X jest przedmiotem" znaczy, że X ma co najmniej jedną cechę (tzn. ma uposażenie jakościowe).
  • "Przedmiot" to najogólniejsza ze wszystkich nazw (tzn. wyrażeń nadających się na orzecznik lub podmiot zdania oznajmującego), względnie najogólniejszy ze wszystkich rzeczowników i przymiotników.

Kontrowersje (...)

Egzystencjalne rozumienie przedmiotu - egzystencjalna koncepcja przedmiotu głosi, że jeśli to, co nazywamy przedmiotem ma pewne uposażenie jakościowe, czyli jest jakieś, to musi to istnieć, przynajmniej w jakiś pośredni sposób. Ponadto nie sposób przedstawić sobie żadnego przedmiotu bez odniesienia go do istnienia, więc tzw. przedmioty tylko pomyślane muszą jakoś do istnienia się odnosić - inaczej nie moglibyśmy mieć o nich żadnej wiedzy, a przecież o pewnych przedmiotach tylko pomyślanych (np. krasnoludkach) jakąś wiedzę mamy.

Egzystencjalnie neutralne rozumienie przedmiotu - to rozumienie przedmiotu opiera się na rozumowaniu, że wyznaczenie charakterystyki czegoś nie prowadzi do wniosku o istnieniu tego. Prowadzi to do wniosku, że istnieją przynajmniej dwie kategorie przedmiotów: przedmioty istniejące i przedmioty intencjonalne (przedmioty tylko pomyślane). Także wśród tych klas przedmiotów możliwe są dalsze klasyfikacje ontologiczne, np. na abstrakty i przedmioty fikcyjne dla przedmiotów intencjonalnych. Przedmioty nieintencjonalne klasyfikuje się natomiast w zależności od tego, jak rozumie się istnienie.

Redukcjonizm co do przedmiotu - całkowita lub relacyjna redukcja wszystkich klas przedmiotów do danej określonej klasy przedmiotów, np. do rzeczy w reizmie, zdarzeń w ewentyzmie, procesów w heglizmie, idei w platonizmie. Redukcjonizm może dotyczyć tylko przedmiotów realnych (np. reizm Kotarbińskiego głosi, że jedynymi przedmiotami istniejącymi realnie są rzeczy) lub wszystkich przedmiotów (np. platonizm głosi, że wszystkie przedmioty istnieją, ale mimo to ze względu na to, że mają różny rodzaj istnienia wszystkie dają się zredukować do najwyżej istniejących idei).

Klasyfikacja przedmiotów (...)

Kategorie przedmiotów (...)

Rzecz i osobastan rzeczyrelacjacecha i właściwośćzdarzenieproces.

 Stan na 11.05.2014 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Przedmiot" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła PRZEDMIOT

 Wg Stefana Nowaka (1970): "Traktując przedmioty materialne i zdarzenia jakim one podlegają, jako wskaźniki rzeczowe, opierać się możemy na dwojakiego rodzaju przesłankach. Związek wskaźnika z indicatum zagwarantowany być może przez pewne prawidłowości natury przyrodniczej bądź też przez <znaczenie>, jakie danemu przedmiotowi czy zdarzeniu nadają wyobrażenia członków zbiorowości. (...) Częściej przedmioty materialne interesują nas w swym aspekcie  <znaczącym>, i wówczas wnioskowanie wskaźnikowe wymaga znajomości odpowiednich <społecznych definicji> tych przedmiotów. (...) Przedmioty materialne rozpatrywane jako wskaźniki zmiennych socjologicznych mogą nas interesować również jako skutki postaw i zachowań ich twórców i jako bardziej pośrednie skutki warunków społecznych, w jakich ci twórcy działali. (...) Przedmioty materialne mogą też nas interesować jako przyczyny odpowiednich postaw i zachowań. (...) Przedmioty materialne mogą też być wskaźnikami postaw i zachowań tylko jako korelaty pełnienia pewnych ról, posiadania pewnych pozycji w grupie czy przynależności grupowej. (...) Możliwe są jeszcze bardziej skomplikowane łańcuchy wnioskowań wskaźnikowych - takie np.,  gdy od obserwacji pewnego wytworu przechodzi się do pewnych cech osobowości twórcy, by z kolei wyciągnąc wnioski o type zachowań ludzi, którzy w określony sposób ukształtowali osobowość twórcy. " (podkreśl. - BF)

Źródło definicji (papierowe): Stefan Nowak, Metodologia badań socjologicznych, Warszawa: PWN, 1970, ss. 119-120.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga