BAZA DANYCH OGÓLNOGEOGRAFICZNYCH

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Prawnych - zawartość - opis hasła BAZA DANYCH OGÓLNOGEOGRAFICZNYCH

(definicja rekonstruowana)


Baza danych obiektów ogólnogeograficznych, zwanej dalej „BDOO”, gromadzi poddane procesowi generalizacji obiekty BDOT10k. BDOO tworzy się na podstawie danych zawartych w BDOT10k. BDOO zostanie utworzona do dnia 31 grudnia 2014 r. Dotychczas prowadzone zbiory danych zawierające informacje o obiektach ogólnogeograficznych mogą funkcjonować nie dłużej niż do czasu utworzenia BDOO. BDOO aktualizuje się na podstawie danych zawartych w BDOT10k niezwłocznie po aktualizacji danych w BDOT10k.
Generalizacja to proces uogólnienia informacji geograficznej umożliwiający opracowanie modelu kartograficznego przestrzeni geograficznej o stopniu dokładności geometrycznej i poziomie uogólnienia pojęciowego odpowiadającym zdefiniowanym w rozporządzeniu kryteriom dokładnościowym właściwym dla poszczególnych produktów i zgodnym z ich przeznaczeniem.
Dane zawarte w BDOT10k i BDOO udostępnia się:
1) przy pomocy usług sieciowych dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych, do których zalicza się usługi wyszukiwania (umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych), jak również usługi przeglądania, (umożliwiające co najmniej wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych).
2) na wniosek zainteresowanego, w szczególności:
a) przy pomocy usług sieciowych pobierania (umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów), a także przekształcania (umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych),
b) w postaci dokumentów elektronicznych GML (w formacie zgodnym ze schematem aplikacyjnym),
c) w postaci standardowych opracowań kartograficznych,
d) w postaci przetworzonych zbiorów danych w formie cyfrowej lub analogowej.
Udostępnianiu podlegają aktualne i archiwalne dane BDOT10k i BDOO. Dane te udostępnia się w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych.
Wniosek, o udostępnienie danych powinien zawierać:
1) nazwę podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych w BDOT10k i BDOO;
2) adres siedziby wnioskodawcy;
3) nr REGON wnioskodawcy;
4) nazwę organu uprawnionego do udostępnienia danych;
5) zakres żądanych danych, z wyszczególnieniem lokalizacji, obszaru, kategorii, klas oraz obiektów topograficznych;
6) wskazanie sposobu udostępnienia BDOT10k i BDOO.

Stan na dzień 6.03. 2014 roku.

Źródło definicji (elektroniczne): Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku, Prawo geodezyjne i kartograficzne, wersja aktualnie obowiązująca. (Dz.U.2010.193.1287) , Ustawa z dnia 4 marca 2010 roku, o infrastrukturze informacji przestrzennej, wersja aktualnie obowiązująca.(Dz.U.2010.76.489), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz.U.2011.279.1642).
Hasło wprowadził(a): Marta Sęk