PRACE KARTOGRAFICZNE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Prawnych - zawartość - opis hasła PRACE KARTOGRAFICZNE

(definicja rekonstruowana)

Prace kartograficzne to opracowywanie, merytoryczne i techniczne redagowanie map i opracowań pochodnych oraz ich reprodukowanie. Prace geodezyjne i kartograficzne wykonują podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a także inne jednostki organizacyjne utworzone zgodnie z przepisami prawa, jeżeli przedmiot ich działania obejmuje prowadzenie tych prac. Wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych jest obowiązany zgłosić do organów (Głównego Geodety Kraju - w zakresie zasobu centralnego, marszałków województw - w zakresie zasobów wojewódzkich, starostów - w zakresie zasobów powiatowych) prace przed przystąpieniem do ich wykonania, a po wykonaniu prac przekazać powstałe materiały lub informacje o tych materiałach do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.


stan na dzień 6.03. 2014 r.

Źródło definicji (elektroniczne): Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, wersja aktualnie obowiązująca. (Dz.U.2010.193.1287)
Hasło wprowadził(a): Marta Sęk