PRACE GEODEZYJNE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Prawnych - zawartość - opis hasła PRACE GEODEZYJNE

(definicja rekonstruowana)

Prace geodezyjne to projektowanie i wykonywanie pomiarów geodezyjnych, wykonywanie zdjęć lotniczych, dokonywanie obliczeń, sporządzanie i przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej, a także zakładanie i aktualizacja baz danych, pomiary i opracowania fotogrametryczne, grawimetryczne, magnetyczne i astronomiczne związane z realizacją zadań w dziedzinie geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie.
Prace geodezyjne i kartograficzne wykonują podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a także inne jednostki organizacyjne utworzone zgodnie z przepisami prawa, jeżeli przedmiot ich działania obejmuje prowadzenie tych prac. Wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych jest obowiązany zgłosić do organów (Głównego Geodety Kraju - w zakresie zasobu centralnego, marszałków województw - w zakresie zasobów wojewódzkich oraz starostów - w zakresie zasobów powiatowych) prace przed przystąpieniem do ich wykonania, a po wykonaniu prac przekazać powstałe materiały lub informacje o tych materiałach do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Stan na dzień 6.03. 2014 roku.

Źródło definicji (elektroniczne): Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,wersja aktualnie obowiązująca . (Dz.U.2010.193.1287)
Hasło wprowadził(a): Marta Sęk