WYNIKOWE INFORMACJE STATYSTYCZNE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Prawnych - zawartość - opis hasła WYNIKOWE INFORMACJE STATYSTYCZNE

(definicja rekonstruowana)
Wyniki obliczeń, opracowań i analiz dokonanych na podstawie zebranych w badaniach statystycznych statystyki publicznej danych statystycznych, zwane dalej „wynikowymi informacjami statystycznymi”, są powszechnie dostępne.
Prowadzący badania statystyczne statystyki publicznej obowiązani są ogłaszać, udostępniać i rozpowszechniać wynikowe informacje statystyczne.
Wynikowe informacje statystyczne są:
1)  ogłaszane w wydawnictwach Głównego Urzędu Statystycznego i urzędów statystycznych, w tym w rocznikach statystycznych, oraz - po uzgodnieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego - w wydawnictwach innych organów prowadzących badania statystyczne statystyki publicznej,
2)  publikowane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, jeżeli przepis szczególny tak stanowi,
3)  podawane do wiadomości w środkach masowego przekazu,
4)  dostępne w innych niż wymienione w pkt 1-3 formach.
Dane jednostkowe to  dane osobowe dające się powiązać z konkretną osobą fizyczną lub dane indywidualne dające się powiązać z podmiotem gospodarki narodowej albo inną osobą prawną bądź jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej. Nie mogą być publikowane ani udostępniane, uzyskane w badaniach statystycznych statystyki publicznej, informacje statystyczne (dane osobowe) możliwe do powiązania  z konkretną osobą oraz umożliwiające jej zidentyfikowanie, a także dane indywidualne, charakteryzujące wyniki ekonomiczne działalności podmiotów gospodarki narodowej prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności jeżeli na daną agregację składa się mniej niż trzy podmioty lub udział jednego podmiotu w określonym zestawieniu jest większy niż trzy czwarte całości.
Statystyka publiczna zapewnia równoprawny, równorzędny i równoczesny dostęp do wynikowych informacji statystycznych, a w szczególności do podstawowych wielkości i wskaźników. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych oraz formy i terminy ich udostępnienia są ustalane w programie badań statystycznych statystyki publicznej.
Stan na dzień 6 lipca 2013 roku.

Źródło definicji (elektroniczne): Ustawa o statystyce publicznejz dnia 29 czerwca 1995 r. wersja aktualnie obowiązująca. Miejsce publikacji: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 591.
Hasło wprowadził(a): Marta Sęk