STATYSTYKA PUBLICZNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Prawnych - zawartość - opis hasła STATYSTYKA PUBLICZNA

(definicja rekonstruowana)
Statystyka publiczna to system zbierania danych statystycznych, gromadzenia, przechowywania i opracowywania zebranych danych oraz ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wyników badań statystycznych jako oficjalnych danych statystycznych. Rolą statystyki publicznej jest rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Badania statystyczne statystyki publicznej mogą dotyczyć każdej dziedziny życia społecznego i gospodarczego oraz występujących w nim zjawisk dających się obserwować i analizować z wykorzystaniem metod statystycznych. Szczegółowy zakres prowadzonych badań statystycznych statystyki publicznej ustala Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia.  Zakres badań powinien uwzględniać celowość, niezbędność oraz ich społeczną użyteczność.
Stan na dzień 6 lipca 2013 roku.

Źródło definicji (elektroniczne): Ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. wersja aktualnie obowiązująca. Miejsce publikacji: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 591.
Hasło wprowadził(a): Marta Sęk

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła STATYSTYKA PUBLICZNA

Statystyka publiczna stanowi niezbędny element w informacyjnym systemie społeczeństwa demokratycznego, dostarczając organom władzy państwowej, administracji publicznej rządowej i samorządowej, sektorowi gospodarczemu i społeczeństwu oficjalnych danych statystycznych o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowisku naturalnym. więcej  (podkreśl. - BF)


Źródło definicji (elektroniczne): Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga