DOKUMENT ELEKTRONICZNY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Prawnych - zawartość - opis hasła DOKUMENT ELEKTRONICZNY

Stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych.
Stan na dzień 6 lipca 2013 roku.

Źródło definicji (elektroniczne): Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wersja aktualnie obowiązująca. Dz.U.2013r.poz.235.
Hasło wprowadził(a): Marta Sęk