KAPITAŁ SPOŁECZNY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła KAPITAŁ SPOŁECZNY

1) Encyklopedia socjologii podaje: "(...) Własną koncepcję kapitału społecznego przedstawił m.in. Pierre Bourdieu (1980), wg którego składa się on z sieci powiązań i stosunków społecznych - członkostwo w grupie, wymiana między jej członkami, wzajemne zobowiązania i tożsamość grupowa dostarczają rzeczywistego i potencjalnego wsparcia oraz ułatwiają dostęp do wartościowych zasobów. Jednak podstawowe znaczenie dla rozwoju badań empirycznych mają prace Jamesa S. Colemana (1988;1990), który - nawiązując do ustaleń Glena Loury`ego (1977) - dokonał operacjonalizacji pojęcia (...) Kapitał  społeczny wg Colemana (1990), to przede wszystkim umiejętność współpracy w grupach i organizacjach w celu realizacji wspólnych interesów. Jest to <naturalny zasób> tkwiący w relacjach wewnątrzrodzinnych i organizacji danej społeczności, użyteczny w rozwoju poznawczym  i społecznym dzieci i młodzieży. Coleman wyróżnia trzy formy kapitału społecznego - zaufanie, normy i powiązania."

2)  Słownik społeczny pod redakcją Bogdana Szlachty podaje: "Jako pierwsza terminu kapitał społeczny użyła Lyda Judson Hanifan w 1916 r., określając tym mianem realne wartości, które wiele znaczą w codziennym życiu ludzi. Hanifan koncentrowała się szczególnie na wzmacnianiu pozytywnych relacji wspólnoty wyrażających się w sympatii, dobrej woli i dobrosąsiedzkich stosunkach między ludźmi tworzącymi jakąś grupę społeczną. Jednak pojęcie kapitału społecznego nie zostało wówczas powszechnie zaakceptowane; ponownie pojawiło się ono dopiero na początku lat 1960. w pracach Jane Jakobs dotyczących planowania miejskiego oraz w latach 1980. u Jamesa S. Colemana w pracach nad społeczną rolą edukacji. Do rozpropagowania tej problematyki przyczyniła się zwłaszcza praca Colemana, stając się zaczątkiem koncepcji  (...) Pierre'a Bourdieu i Roberta Putnama. Istotny wkład w teorię kapitału społecznego wniósł Francis Fukuyama, dla którego najważniejszą instytucją reprezentującą ten rodzaj kapitału stało się zaufanie społeczne."

Źródło definicji (papierowe): Encyklopedia socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa, 2005, Suplement, ss. 105-111., Źródło definicji (papierowe): Bogdan Szlachta (red.), Słownik Społeczny, Kraków: WAM, 2004, s.497.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła KAPITAŁ SPOŁECZNY

"Kapitał społeczny (capital social) to całość relacji, kontaktów, więzi, przyjaźni i zobowiązań, których  rozmiary i intensywność pozwalają agentowi na działanie w przestrzeni społecznej. To przynależność do różnych grup społecznych i trwała sieć relacji, w które uwikłany jest agent. Kapitał społeczny jest bezpośrednio powiązany z kapitałem kulturowym i ekonomicznym, wzmacnia ich efektywność. Zwiazane z nimi <strategie inwestycji społecznych>, które agent stosuje świadomie lub nieświadomie, pozwalają na wyciąganie korzyści materialnych i symbolicznych.(...) Pozwalają one na <prawomocna wymianę> i wykluczają relacje nieprawomocne.(...) Społeczna inkluzja jednych oznacza równocześnie społeczną ekskluzję innych."Źródło definicji (papierowe): Anna Matuchniak-Krasuska, Zarys socjologii sztuki Pierre'a Bourdieu, Warszawa: Oficyna Naukowa, 2010, s. 37.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła KAPITAŁ SPOŁECZNY

  Definicja ze  Strategii Rozwoju Kapitału społecznego: "Kapitał społeczny – to, wynikająca z zaufania oraz obowiązujących norm i wzorów postępowania, zdolność obywateli do mobilizacji i łączenia zasobów, która sprzyja kreatywności oraz wzmacnia wolę współpracy i porozumienia w osiąganiu wspólnych celów."

Źródło definicji (elektroniczne): Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga