NIEPAŃSTWOWY ZASÓB ARCHIWALNY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Prawnych - zawartość - opis hasła NIEPAŃSTWOWY ZASÓB ARCHIWALNY

(definicja rekonstruowana)

Niepaństwowy zasób archiwalny tworzą materiały archiwalne, które nie wchodzą do państwowego zasobu archiwalnego. Niepaństwowy zasób archiwalny jest:
1)  ewidencjonowany;
2)  nieewidencjonowany.

Ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny tworzą materiały archiwalne powstałe i powstające w wyniku działalności:
1)  partii politycznych,
2)  organizacji politycznych, spółdzielczych i innych organizacji społecznych,
3)  kościołów i związków wyznaniowych,
4)  innych niż wymienione w pkt 2 niepaństwowych jednostek organizacyjnych oraz stanowiące ich własność.

Własność materiałów archiwalnych tworzących ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny nie może być przedmiotem obrotu. Z chwilą ustania działalności jednostek organizacyjnych ich materiały archiwalne, będące częścią ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego, stają się własnością Państwa i wchodzą do państwowego zasobu archiwalnego. Podlegają one przekazaniu do właściwej jednostki państwowej sieci archiwalnej wskazanej decyzją Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Nieewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny tworzą materiały powstałe i powstające w wyniku działalności osób fizycznych, stanowiące własność tych osób lub ich prawnych następców.

Stan na dzień 10 lipca 2013 roku.

Źródło definicji (elektroniczne): Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, z dnia 14 lipca 1983 r. wersja aktualnie obowiązująca. (Dz.U.2011r. Nr 123, poz. 698)
Hasło wprowadził(a): Marta Sęk