PAŃSTWOWY ZASÓB ARCHIWALNY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Prawnych - zawartość - opis hasła PAŃSTWOWY ZASÓB ARCHIWALNY

(definicja rekonstruowana)

Państwowy zasób archiwalny tworzą materiały archiwalne powstałe i powstające w wyniku działalności:
-  organów państwowych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych;
- organów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych samorządowych jednostek organizacyjnych;
- obcych organów władzy i administracji państwowej i innych organów, jednostek organizacyjnych i organizacji, związków wyznaniowych, a także okupacyjnych jednostek wojskowych, jeżeli materiały te znajdują się w Rzeczypospolitej Polskiej.
 Państwowy zasób archiwalny tworzą również materiały archiwalne powstałe w wyniku działalności:
- partii politycznych oraz innych organizacji o charakterze politycznym, społecznym, zawodowym i gospodarczym,
- kościołów i związków wyznaniowych,
- innych niepaństwowych organizacji i jednostek organizacyjnych,
- działaczy politycznych, społecznych i gospodarczych, twórców w dziedzinie nauki i techniki, kultury i sztuki oraz innych osób, które wniosły swój historyczny wkład do rozwoju Państwa Polskiego, życia politycznego, społecznego i gospodarczego oraz do rozwoju nauki i techniki oraz kultury i sztuki,
- rodzin i rodów, które wywierały historyczny wpływ na sprawy państwowe, stosunki polityczne, gospodarcze i społeczne, a także dotyczące ich majątków, przedsiębiorstw i innej aktywności gospodarczej,
jeżeli materiały te stały się własnością Państwa w wyniku zakupu, darowizny lub w innej drodze.
Materiały archiwalne, znajdujące się poza granicami Państwa w posiadaniu obcych organów lub organizacji są uważane za państwowy zasób archiwalny, jeżeli na podstawie prawa lub zwyczajów międzynarodowych powinny być przekazane Rzeczypospolitej Polskiej.

Materiały archiwalne są udostępniane po upływie 30 lat od ich wytworzenia. Niezależnie od wieku materiałów archiwalnych można, w drodze decyzji, odmówić ich udostępnienia, jeżeli:
1)  ich stan fizyczny nie pozwala na udostępnienie;
2)  udostępnienie miałoby spowodować naruszenie:
 a)  prawnie chronionych interesów Państwa, jednostek organizacyjnych i obywateli,
 b)  tajemnic prawnie chronionych.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze rozporządzenia, może określić szczególne wypadki i tryb wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych, uwzględniając czy udostępnienie nie będzie powodować opisanego powyżej naruszenia.
Aktualnie kwestię tą reguluje Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie określenia szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych z dnia 29 lipca 2008 r (Dz.U.2008r. Nr 156, poz. 970)
Rada Ministrów określił, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych, z wyłączeniem archiwum wyodrębnionego Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, w tym:
1)  sposób postępowania z materiałami archiwalnymi zawierającymi informacje stanowiące tajemnice prawnie chronione, w szczególności informacje niejawne albo dane osobowe podlegające ochronie,
2)  zakres udostępniania dokumentacji dotyczącej osób fizycznych tym osobom dla celów własnych,
3)  szczególne wypadki wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych,
4)  odpłatność za udostępnianie materiałów archiwalnych w przypadku ponoszenia przez archiwum dodatkowych kosztów z tego tytułu,
5)  odpłatność za sporządzenie reprodukcji materiałów archiwalnych,
- uwzględniając szczególny charakter dokumentacji i potrzebę jej ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem oraz wysokość wydatków ponoszonych w związku z udostępnieniem materiałów archiwalnych.
Aktualnie kwestię tą reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych z dnia 22 czerwca 2011 r. (Dz.U.2011r. Nr 196, poz. 1161)
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ustali, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb gromadzenia, ewidencjonowania, kwalifikowania, klasyfikacji oraz udostępniania materiałów archiwalnych tworzących zasób jednostek publicznej radiofonii i telewizji, uwzględniając:
1)  szczególny zakres i sposób działania radia i telewizji;
2)  potrzebę szczególnej ochrony materiałów archiwalnych przed utratą lub zniszczeniem.
Aktualnie kwestię tą reguluje Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych zasad i trybu gromadzenia, ewidencjonowania, kwalifikowania, klasyfikacji oraz udostępniania materiałów archiwalnych tworzących zasób jednostek publicznej radiofonii i telewizji z dnia 22 maja 2006 r. (Dz.U.2006r.  Nr 98, poz. 680)
Materiały archiwalne udostępnia się jednostkom organizacyjnym i obywatelom dla potrzeb nauki, kultury, techniki oraz gospodarki. Udostępnianie materiałów archiwalnych dla powyższych potrzeb jest bezpłatne.
Archiwa państwowe wykonują usługi archiwalne w zakresie wyszukiwania, prowadzenia kwerend, kopiowania, przetwarzania i przekazywania danych przy użyciu systemów teleinformatycznych lub informatycznych nośników danych oraz konserwacji materiałów archiwalnych na potrzeby, o których mowa w ust. 1. Archiwa państwowe mogą również prowadzić działalność usługową, polegającą na przechowywaniu, kopiowaniu i konserwacji dokumentacji o czasowym okresie przechowywania, w tym dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców.
Centralnym organem administracji rządowej w sprawach państwowego zasobu archiwalnego jest Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.

Stan na dzień 15 lipca 2013 roku.

Źródło definicji (elektroniczne): Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, z dnia 14 lipca 1983 r. wersja aktualnie obowiązująca. (Dz.U.2011r. Nr 123, poz. 698)
Hasło wprowadził(a): Marta Sęk