STUDIA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Prawnych - zawartość - opis hasła STUDIA

(definicja rekonstruowana)

Polskie prawo o szkolnictwie wyższym wyróżnia wśród form kształcenia studia wyższe: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie.
Na studia pierwszego stopnia, przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości. Kończą się one  uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia. Na studia drugiego stopnia przyjmowani są kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia. Kończą się one uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia. Na jednolite studia magisterskie są przyjmowani kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości. Kończącą się one uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia

Studia trzeciego stopnia czyli studia doktoranckie, prowadzone są przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów. Na studia te przyjmowani są kandydaci posiadający kwalifikacje drugiego stopnia. Kończą się one uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia. 
Studia podyplomowe  prowadzone są w uczelni, w instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Na studia te przyjmowani są kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. Kończą się one uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych.

Stan na dzień 6 lipca 2013 roku.

Źródło definicji (elektroniczne): Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, z dnia 27 lipca 2005, wersja aktualnie obowiązująca. (Dz.U. z 2012 r. poz. 572)
Hasło wprowadził(a): Marta Sęk