UCZELNIA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Prawnych - zawartość - opis hasła UCZELNIA

(definicja rekonstruowana)

Uczelnia to szkoła prowadząca studia wyższe. Polskie prawo o szkolnictwie wyższym wyróżnia:
1. uczelnie publiczne, które zostały utworzone przez państwo reprezentowane przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej;
2. uczelnie niepubliczne, które zostały utworzoną przez osobę fizyczną albo osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną.
Uczelnia akademicka to taka uczelnia, w której przynajmniej jedna jednostka organizacyjna posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora.
Uczelnia zawodowa to uczelnia prowadząca studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie nieposiadająca uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora.
Polskie prawo o szkolnictwie wyższym wyróżnia również:
- uczelnię wojskową - uczelnię publiczną nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej;
- uczelnię służb państwowych - uczelnię publiczną nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
- uczelnię artystyczną - uczelnię publiczną nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
- uczelnię medyczną - uczelnię publiczną nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw zdrowia;
- uczelnię morską - uczelnię publiczną nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.

Uczelnia jest autonomiczna we wszystkich obszarach swojego działania. Uczelnie kierują się zasadami wolności nauczania, badań naukowych i twórczości artystycznej. Uczelnie, pełniąc misję odkrywania i przekazywania prawdy poprzez prowadzenie badań i kształcenie studentów, stanowią integralną część narodowego systemu edukacji i nauki. Uczelnie współpracują z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów gospodarczych, w wyodrębnionych formach działalności, w tym w drodze utworzenia spółki celowej, a także przez udział przedstawicieli pracodawców w opracowywaniu programów kształcenia i w procesie dydaktycznym. Podstawowymi zadaniami uczelni są:
1) kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania przez nich wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej;
2) wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;
3)  prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych;
4)  kształcenie i promowanie kadr naukowych;
5)  upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych;
6)  prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie;
7)  stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;
8)  działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych;
9) stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych.
Wyjątek stanowi uczelnia zawodowa prowadząca wyłącznie studia pierwszego stopnia.  Nie jest ona zobowiązana do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych ani kształcenia i promowania kadr naukowych.
Zadaniem uczelni medycznej lub podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni działającej w dziedzinie nauk medycznych albo weterynaryjnych może być także uczestniczenie w sprawowaniu opieki medycznej albo weterynaryjnej w zakresie i formach określonych w przepisach o działalności leczniczej i przepisach o zakładach leczniczych dla zwierząt.
Uczelnia monitoruje kariery zawodowe swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy, w szczególności po trzech i pięciu latach od dnia ukończenia studiów.

Stan na dzień 6 lipca 2013 roku.

Źródło definicji (elektroniczne): Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, z dnia 27 lipca 2005, wersja aktualnie obowiązująca. (Dz.U. z 2012 r. poz. 572)
Hasło wprowadził(a): Marta Sęk