MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Prawnych - zawartość - opis hasła MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

(definicja rekonstruowana)

W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Integralną częścią tej uchwały, jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu. Uchwałę tą rada gminy podejmuje z własnej inicjatywy lub na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Przed jej podjęciem, wójt, burmistrz albo prezydent miasta wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, przygotowuje materiały geodezyjne do opracowania planu oraz ustala niezbędny zakres prac planistycznych. Planu miejscowego nie sporządza się dla terenów zamkniętych, z wyłączeniem terenów zamkniętych ustalanych przez ministra właściwego do spraw transportu. Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego.
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego, zawierający część tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem.

W planie miejscowym określa się obowiązkowo:
1)  przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6)  zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni  działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;
7)  granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych;
8)  szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
9)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12)  stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, jaką wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazowo, jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wzrosła wartość nieruchomości, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość.

W planie miejscowym określa się, w zależności od potrzeb:
1)  granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
2)  granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;
3)  granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;
3a) granice terenów pod budowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW , oraz granice ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko;
4)  granice terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m kwadratowych;
4a) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
4b) granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, lotniska użytku publicznego, inwestycji w zakresie terminalu lub przedsięwzięcia Euro 2012;
5)  granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;
6)  granice pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczenia dotyczące prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określone w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady;
7)  granice terenów zamkniętych, i granice stref ochronnych terenów zamkniętych;
8)  sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów;
9)  zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane;
10) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych.

Stan na dzień 6 lipca 2013 roku.

Źródło definicji (elektroniczne): Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wersja aktualnie obowiązująca.
Hasło wprowadził(a): Marta Sęk