ENCYKLOPEDIA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła ENCYKLOPEDIA

1) Encyklopedia [gr.], wydawnictwo informacyjne obejmujące zbiór wiadomości ze wszystkich dziedzin wiedzy (encyklopedia powszechna, ogólna) lub jednej dziedziny, epoki czy terytorium (encyklopedia specjalna) w układzie alfabetycznym lub rzeczowym. (…) 

2) encyklopedia [gr. egkýklios ‘tworzący krąg’, ‘całkowity’, paideía ‘wykształcenie’], wydawnictwo informacyjne zawierające zbiór wiadomości ze wszystkich dziedzin wiedzy (encyklopedia ogólna, uniwersalna, powszechna) lub jednej dziedziny, dotyczące jednej epoki, jednego terytorium itp. (encyklopedia specjalistyczna, tematyczna), w układzie alfabetycznym lub rzeczowym — w wersji książkowej i/lub elektronicznej.

Historia dzieł typu encyklopedycznego ma ponad 2 tys. lat, w ciągu których zmieniały się forma, charakter i funkcje, a także samo pojęcie encyklopedii. Od IV w. p.n.e. Grecy określali terminem egkyklios paideia program nauczania, wzorzec wykształcenia, obejmujący „krąg wiedzy”, którą powinien poznać wolny wykształcony obywatel polis; równocześnie opanowanie owego „kręgu wiedzy” (wchodzącego później w skład sztuk wyzwolonych ) stanowiło punkt wyjścia do dalszego kształcenia i uprawiania filozofii jako nauki uniwersalnej, która dopiero dawała „pełny krąg wiedzy”, czyli egkyklios paideia (w dosłownym znaczeniu: egkyklios — tworzący krąg, całkowity, paideia — wykształcenie, wiedza). To dwojakie znaczenie terminu encyklopedia przetrwało przez starożytność i średniowiecze; z jednej strony pierwowzorami dzieł typu encyklopedycznego były: Corpus Aristotelicum (zbiór dzieł Arystotelesa) iHistoria naturalis Pliniusza Starszego, z drugiej prace Warrona i Kapelli, zawierające kanon artes liberales, które stanowiły podstawowy składnik średniowiecznych dzieł encyklopedycznych; starożytne i średniowieczne encyklopedie miały być wzorcem wykształcenia i kompendium wiedzy, jaką powinien zdobyć wykształcony człowiek; spełniały więc przede wszystkim funkcje kształcące. Inaczej w czasach nowożytnych. Termin encyklopedia, który pojawił się w XVI w. (w znaczeniu „całokształt wiedzy” użył go 1532 F. Rabelais, w tytule dzieła — 1559 humanista chorwacki P. Skalić — Encyclopaediae seu orbis disciplinarum...epistemon), w XVII w. zaczął oznaczać zbiór wiadomości ze wszystkich nauk czy grupy nauk, ułożony alfabetycznie lub systematycznie wg zagadnień; od połowy XVII w. układ alfabetyczny stał się dominujący, a dzieła encyklopedyczne zaczęto nazywać zamiennie: encyklopediami, leksykonami, słownikami encyklopedycznymi; funkcje informacyjne przeważały w nich nad kształcącymi; taki charakter miały encyklopedie angielskie i leksykony niemieckie w XVIII w. Przełom w rozwoju edytorstwa encyklopedycznego przyniosła Wielka encyklopedia francuska, zbudowana w sposób systemowy, na podstawie określonego planu tematycznego i racjonalistycznego poglądu na świat oraz przemyślanego systemu odsyłaczy wiążących w sposób harmonijny poszczególne dziedziny wiedzy w całość dzieła mającego na celu „oświecenie umysłu ludzkiego”. W nawiązaniu, a zarazem w opozycji, do tej encyklopedii rozwinęły się w XIX w. wydawnictwa encyklopedyczne: Encyclopaedia Britannica w Wielkiej Brytanii Encyclopaedia Britannica Inc.), Brockhaus Brockhaus F.A.) i Bibliographisches Institut w Niemczech oraz Larousse we Francji, a także wiele innych w Europie i Ameryce; ich celem było nie „oświecenie”, a „poinformowanie społeczeństwa”. W połowie XIX w. wyraźnie oddzieliły się specjalistyczne encyklopedie naukowe od encyklopedii uniwersalnych; te ostatnie położyły nacisk na łączenie funkcji informacyjnych z popularyzującymi wiedzę i rozwinęły się w wielotomowe wydawnictwa zawierajace ponad 100 tys. haseł; dawne encyklopedie starały się udzielić odpowiedzi na pytanie: „co wiadomo na dany temat”, natomiast współczesne: „co powinno się wiedzieć na dany temat”. Encyklopedie współczesne stawiają sobie za zadanie szybko i łatwo dostępną informację, spełniającą postulaty: kompetencji, obiektywności i wiarygodności; służą doraźnym poszukiwaniom informacji i syntezy, a nie systematycznym studiom; w związku z tym charakteryzują się swoistymi cechami: 1) przejrzystym (zazwyczaj alfabetycznym) układem tekstu, jego segmentową strukturą, którą tworzą jednostki tekstowe zwane hasłami (szczegółowe — biograficzne i rzeczowe, przeglądowe); 2) systemem odsyłaczy bezpośrednich (np.: artes liberales sztuki wyzwolone) i pośrednich (np.: zobacz też wydawnictwo), wiążących hasła w hierarchicznie uporządkowane całości; 3) zakresem informacji: hasła encyklopedyczne (w odróżnieniu od słownikowych) zawierają poza definicją wstępną, mówiącą, czym jest omawiany przedmiot, informacje rzeczowe, historyczne, geograficzne, systematyczne, techniczne; 4) podaniem tylko istotnych informacji w sposób możliwie zwięzły, jasny i komunikatywny dla użytkowników tak, aby mogli uzyskać skondensowaną i aktualną wiedzę o przedmiocie zainteresowań. Kryteria i sposób selekcji materiału treściowego zależą od rodzaju encyklopedii (uniwersalna, specjalistyczna), typu (encyklopedia mała, średnia — kilkutomowa, wielka — wielotomowa, mikropedia — hasłowo-artykułowa, makropedia — artykułowa), od adresata (szeroki krąg odbiorców, specjaliści, młodzież i dzieci), stopnia popularyzacji. Wskutek pogłębiającej się specjalizacji nauk, powstawania nowych specjalności zawodowych oraz nowych technik, encyklopedie stają się niezbędnym narzędziem pomocniczym w pracy umysłowej i kształceniu. Szukając dróg do doskonalenia tego narzędzia, wydawcy korzystają z najnowszych technik poligraficznych, jednocześnie sięgają po komputerowe nośniki danych (system CD, dysk optyczny), pozwalające na łączenie tekstu z dźwiękiem oraz ilustracją tradycyjną, animowaną, filmową, a także na wybieranie haseł wg różnych kluczy systemowych i łączenie w dobrane całości; od 1992 ukazują się wersje elektroniczne jako on line reference service, od 1995 wersje multimedialne. <palign="right">Włodzimierz Kryszewski
Źródło definicji (papierowe): 1) Encyklopedia Powszechna PWN, tom 1, Warszawa: PWN, 1973, s.703.
Źródło definicji (elektroniczne): 2) Włodzimierz Kryszewski, hasło "Encyklopedia" w Encyklopedia PWN (on-line)
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła ENCYKLOPEDIA

Encyklopedia (łac. encyclopaedia z stgr. ἐνκύκλιos, enkýklios – "tworzący krąg" + stgr. παιδεία, paideía – "wykształcenie") – kompendium ludzkiej wiedzy zapisane w formie zbioru haseł (słów kluczowych) z wyjaśnieniem ich znaczenia. Hasła są ułożone w pewnym logicznym porządku, zazwyczaj alfabetycznym, dzięki czemu możliwe jest szybkie odnalezienie właściwej informacji. Encyklopedia może być powszechna, tj. starająca się ująć całą ludzką wiedzę (np. Wielka encyklopedia powszechna PWN) lub specjalistyczna z danej dziedziny (np. Encyklopedia odkryć i wynalazków, Wyd. Arti). więcej 

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Encyklopedia" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga