MAŁŻEŃSTWO

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła MAŁŻEŃSTWO

Związek między dwiema osobami płci odmiennej pociągający za sobą pewne wzajemne prawa i obowiązki, ustalone w przepisach prawnych i zwyczajach.

Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne

W Polsce rozpatruje się tylko problematykę monogamicznych związków małżeńskich co oznacza, iż jedna osoba nie może pozostawać w związku małżeńskim z kilkoma osobami jednocześnie. Bieżąca sprawozdawczość statystyczna obejmuje wyłącznie małżeństwa zawarte formalnie w świetle obowiązujących przepisów prawnych. Od 15 XII 1998 r. na mocy ustaw okołokonkordatowych zawierane są także małżeństwa wyznaniowe ze skutkami cywilnoprawnymi, wynikającymi dotychczas ze związków zawartych w urzędach stanu cywilnego. W powszechnych spisach ludności stan cywilny jest ustalany na podstawie dobrowolnego oświadczenia osób. Do spisu z 1988 r. rejestrowano wyłącznie stan cywilny faktyczny, a nie formalno-prawny, w spisie z 2002 r. zgromadzono informacje o obydwu. Wyróżnia się również związki nieformalne.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Małżeństwo" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga