DOCHÓD WŁASNY JST

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła DOCHÓD WŁASNY JST

Źródłami dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego są:
- wpływy z podatków, opłat, dochody z majątku,
- spadki, zapisy i darowizny na rzecz j.s.t.,
- dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach,
- odsetki od pożyczek udzielanych przez j.s.t. o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody j.s.t.,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej i inne.
W rozumieniu ustawy dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych.

 Stan na 28.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Dochód własny JST" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga