BILANS

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła BILANS

1) Syntetyczne, dwustronne, wartościowe zestawienie aktywów i pasywów sporządzone na określony dzień (dzień bilansowy) i w określonej formie.
2) Dokument księgowy stanowiący element sprawozdania finansowego, zawiera on podstawowe informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
Każdy bilans zawiera:
- określenie jednostki gospodarczej, której dotyczy,
- określenie momentu bilansowego, tzn. określenie daty, na którą jest sporządzany bilans,
- wyszczególnienie składników majątku i ich wartości,
- wyszczególnienie źródeł pochodzenia majątku i ich wartości,
- bilansujące się sumy cząstkowe i ogólne aktywów i pasywów,
- datę sporządzenia,
- podpisy osób odpowiedzialnych za prawidłowość i rzetelność bilansu.
Od 01.01.2002 bilans składa się z następujących części Aktywa:
A. Aktywa trwałe
B. Aktywa obrotowe
oraz Pasywów tj.:
A. Kapitał (fundusz) własny
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

 Stan na 28.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Bilans" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga