ABSOLWENT

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła ABSOLWENT

Osoba, która ukończyła klasę programowo najwyższą w danym typie szkoły i otrzymała świadectwo ukończenia tej szkoły - dotyczy absolwentów w szkołach objętych systemem oświaty. Absolwent szkoły wyższej to osoba, która uzyskała dyplom stwierdzający ukończenie studiów wyższych i - po obronie pracy - uzyskała tytuł zawodowy magistra (po studiach magisterskich jednolitych lub drugiego stopnia/uzupełniających), inżyniera lub licencjata (po studiach pierwszego stopnia/zawodowych).

 Stan na 28.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Absolwent" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła ABSOLWENT

Absolwent (z łac. absolvens – kończący) – osoba, która ukończyła pewien etap edukacji w jednostce organizacyjnej, wchodzącej w skład systemu oświaty. Ukończenie danego etapu edukacji łączy się zazwyczaj z uzyskaniem dyplomu i uprawnienia do podjęcia nauki w niektórych innych placówkach oświatowych, zazwyczaj uczelni wyższego rzędu lub wykonywania określonego zawodu.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Absolwent" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła ABSOLWENT

Zgodnie z dokumentacją projektową Absolwent rozumiany jest jako osoba do 12 miesięcy od ukończenia studiów na Uczelni Wyższej.

Źródło definicji (elektroniczne): Strona projektu "Innowacyjny biznes"
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga