INDOKTRYNACJA TERYTORIALNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła INDOKTRYNACJA TERYTORIALNA

Indoktrynacja terytorialna jest celowym dążeniem do narzucenia lub samym narzuceniem obrazu struktury społeczno-przestrzennej, uznanego za pożądany przez grupę lub klasę dominującą ideologicznie lub politycznie. Indoktrynację terytorialną osiąga się dwoma podstawowymi sposobami: uzurpacji semantycznej i gwałtu symbolicznego. Pierwsza z nich jest szczególnym przypadkiem używania eufemizmów i polega na zawłaszczaniu nazw nacechowanych pozytywnie dla danej zbiorowości, społeczności lub społeczeństwa do określania nimi działań lub ich rezultatów będących przedmiotem przymusu państwowego. Mianem gwałtu symbolicznego określa się natomiast narzucenie takiej struktury społecznej lub przestrzennej, w tym również struktury miasta, która jest sprzeczna z wartościami i symbolami zinternalizowanymi przez daną społeczność lokalną lub dane społeczeństwo. Często wiąże się to z uzurpacją semantyczną. Stan indoktrynacji terytorialnej osiąga się, gdy poddana jej zbiorowość lub społeczność żywi poczucie indyferentyzmu wobec dokonanych zmian lub nawet przekonanie o ich zasadności.

Źródło definicji (papierowe): Zbigniew Rykiel, Miasto jako miejsce a przemiany jego architektury, symboliki i świadomości terytorialnej mieszkańców, (w:) Bohdan Jałowiecki, Andrzej Majer, Marek S. Szczepański (red.), Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa, Warszawa: Wyd. Naukowe SCHOLAR, 2005, s. 69.
Hasło wprowadził(a): Aleksandra Orkan-Łęcka