NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Prawnych - zawartość - opis hasła NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

(definicja rekonstruowana)
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją, powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Centrum działa na podstawie ustawy oraz statutu. Minister właściwy do spraw nauki, w drodze rozporządzenia, nadaje Centrum statut. Minister sprawuje też nadzór nad działalnością Centrum z punktu widzenia legalności, gospodarności i rzetelności.
Organami Centrum są:
1)  Dyrektor Centrum,
2)  Rada Centrum,
3) Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zarządza strategicznymi programami badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansuje lub współfinansuje te programy. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych są finansowane ze środków finansowych na naukę zgodnie z rocznym planem finansowym Centrum. Centrum może realizować programy badań naukowych lub prac rozwojowych, które nie zostały ustanowione w Krajowym Programie Badań, oraz inne zadania Centrum finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł niż budżet państwa. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zarządza realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz je finansuje lub współfinansuje. Badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa są realizowane w ramach strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, lub innych zadań Centrum. Do zadań Centrum należy pobudzanie inwestowania przez przedsiębiorców w działalność badawczo-rozwojową, w szczególności przez:
1)  współfinansowanie przedsięwzięć prowadzonych przez podmiot posiadający zdolność do zastosowania wyników projektu w praktyce,
2)  wspieranie pozyskiwania przez jednostki naukowe środków na działalność badawczo-rozwojową pochodzących z innych źródeł niż budżet państwa.

Do zadań Centrum należy także:
1)  wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki;
2)  inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz działań przygotowujących do wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych;
3)  inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie badań stosowanych, o których mowa w art. 2 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
4)  udział w realizacji międzynarodowych programów badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym programów współfinansowanych ze środków zagranicznych;
5)  upowszechnianie w środowisku naukowym i gospodarczym informacji o planowanych i ogłaszanych konkursach na wykonanie projektów finansowanych przez Centrum;
6)  popularyzowanie efektów zrealizowanych zadań;
7)  realizacja innych zadań zlecanych przez Ministra, przy zapewnieniu środków finansowych na te cele.

Centrum wspiera rozwój kadry naukowej, w szczególności przez finansowanie programów adresowanych do osób rozpoczynających karierę naukową.  Realizacja zadań Centrum obejmuje w szczególności:
1)  określanie zakresów tematycznych programów, terminów i warunków ich realizacji;
2)  ogłaszanie konkursów na wykonanie projektów w ramach realizowanych programów;
3)  ocenę i wybór wniosków dotyczących wykonania projektów;
4)  zawieranie umów o wykonanie projektów i ich finansowanie;
5)  nadzór nad wykonaniem projektów, ich odbiór, ocenę i rozliczenie finansowe.


Stan na dzień 6 lipca 2013 roku.

Źródło definicji (elektroniczne): Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z dnia 30 kwietnia 2010 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 96, poz. 616).
Hasło wprowadził(a): Marta Sęk