JEDNOSTKA NAUKOWA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Prawnych - zawartość - opis hasła JEDNOSTKA NAUKOWA

(definicja rekonstruowana)
Jednostki naukowe to,  prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe:
a)  podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,
b)  jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
c)  instytuty badawcze,
d)  międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
e)  Polska Akademia Umiejętności,
f)  inne jednostki organizacyjne, niewymienione powyżej, posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczy to przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego, nadawany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. (Dz.U.2008 Nr 116, poz. 730 z późniejszymi zmianami).


Węższe rozumienie tego terminu zaprezentowane jest w Prawie o Szkolnictwie Wyższym.  W ustawie tej  pojęcie jednostka  naukowa oznacza  instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy albo międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów, działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Stan na dzień 6 lipca 2013 roku.

Źródło definicji (elektroniczne): Ustawa o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r z późniejszymi zmianami. (Dz.U.2010 Nr 96, poz. 615), Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 572), wersja aktualnie obowiązująca.
Hasło wprowadził(a): Marta Sęk