KRAJOWY PROGRAM BADAŃ

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Prawnych - zawartość - opis hasła KRAJOWY PROGRAM BADAŃ

(definicja rekonstruowana)
Projekt Krajowego Programu Badań opracowuje Minister właściwy do spraw nauki, po zasięgnięciu opinii Polskiej Akademii Nauk, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Rady Głównej Instytutów Badawczych i organizacji samorządu gospodarczego.  Rada Ministrów ustanawia Krajowy Program Badań w drodze uchwały.  W Krajowym Programie Badań określa się strategiczne dla państwa kierunki badań naukowych i prac rozwojowych. Strategicznym kierunkiem badań naukowych i prac rozwojowych jest przedsięwzięcie o szerokiej problematyce, określające cele i założenia długoterminowej polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.

Stan na dzień 6 lipca 2013 roku.

Źródło definicji (elektroniczne): Ustawa o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r z późniejszymi zmianami. (Dz.U.2010 Nr 96, poz. 615)
Hasło wprowadził(a): Marta Sęk