KULTURA FIZYCZNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Prawnych - zawartość - opis hasła KULTURA FIZYCZNA

(Definicja rekonstruowana)

Na kulturę fizyczną składają się sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją ruchową. Sport  to wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.
Pozostałe elementy składające się na kulturę fizyczną były zdefiniowane w art. 3 Ustawy o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. który to artykuł został uchylony w 2007 roku.  (Dz.U. 2007 Nr 226, poz. 1675).
Zgodnie z tym uchylonym artykułem rehabilitacja ruchowa była definiowana jako proces mający na celu przywrócenie, poprawę lub utrzymanie psychofizycznej sprawności osób czasowo lub trwale niepełnosprawnych za pomocą specjalnych zabiegów i ćwiczeń fizycznych - w oparciu o wiedzę medyczną; a wychowanie fizyczne było definiowane jako proces kształtujący harmonijny rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży.
Tworzenie warunków, w tym warunków organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego (JST).

Stan na dzień 6 lipca 2013 roku.

Źródło definicji (elektroniczne): Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 127, poz. 857)
Hasło wprowadził(a): Marta Sęk