OBIEKT BUDOWLANY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Prawnych - zawartość - opis hasła OBIEKT BUDOWLANY

(definicja rekonstruowana)

Pojęcie "obiekt budowlany" jest podstawowym pojęciem prawa budowlanego. Obiektem budowlanym są:
a)  budynki wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b)  budowle stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c)  obiekty małej architektury.
Prawo budowlane wyróżnia tymczasowe obiekty budowlane, czyli takie, które zostały przeznaczone do czasowego użytkowania w okresie krótszym od ich trwałości technicznej. Są one przewidziane do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki. Tymczasowe obiekty budowlane to także obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
Roboty budowlane to budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
Budowa to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także jego odbudowa, rozbudowa i nadbudowa.
Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:
a) utrzymywać i użytkować  obiekt w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej,
b) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Stan na dzień 5  listopada 2013 roku.

Źródło definicji (elektroniczne): Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., wersja aktualnie obowiązująca.
Hasło wprowadził(a): Marta Sęk