STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Prawnych - zawartość - opis hasła STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

(definicja rekonstruowana)

W celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza studium zawierające część tekstową i graficzną, uwzględniając zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy, o ile gmina dysponuje takim opracowaniem.  Studium sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych gminy. Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. Studium nie jest aktem prawa miejscowego. W studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z:
1)  dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu;
2)  stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony;
3)  stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4)  stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5)  warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia;
6)  zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia;
7)  potrzeb i możliwości rozwoju gminy;
8)  stanu prawnego gruntów;
9)  występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych;
10)  występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych;
11) występowania udokumentowanych złóż kopalin, zasobów wód podziemnych oraz udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla;
12)  występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych;
13)  stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami;
14)  zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych;
15)  wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej.


 W studium muszą  zostać określone  następujące elementy :
1)  kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów;
2)  kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy;
3)  obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk;
4)  obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5)  kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
6)  obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
7)  obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i ustaleniami programów sporządzonych przez ministrów i centralne organy administracji rządowej, zawierających zadania rządowe, służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym;
8)  obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2   oraz obszary przestrzeni publicznej;
9)  obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
10)  kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej;
11)  obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych;
12)  obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny;
13)  obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady;
14)  obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji;
15)  granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;
16)  inne obszary problemowe, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania występujących w gminie.


Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wymagany zakres projektu studium w części tekstowej i graficznej, uwzględniając w szczególności wymogi dotyczące materiałów planistycznych, skali opracowań kartograficznych, stosowanych oznaczeń, nazewnictwa, standardów oraz sposobu dokumentowania prac planistycznych. 
Aktem wykonawczym jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z 28 kwietnia 2004.

Stan na dzień 6 lipca 2013 roku.

Źródło definicji (elektroniczne): USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wersja aktualnie obowiązująca.
Hasło wprowadził(a): Marta Sęk