ŚREDNIA

Średnią arytmetyczną n , liczb a_1, a_2, ..., a_n , nazywamy liczbę: frac{a_1 + a_2 + cdots + a_n}{n}. Inaczej mówiąc jest to iloraz sumy n liczb i n (gdzie n to ilość sumowanych liczb). (...)

Średnia arytmetyczna jest właśnie tym, co w potocznym języku określa się mianem średniej. Można ją również określić jako średnią potęgową rzędu 1.

Na przykład średnią liczb -5,-3, 0 i 12 jest

frac{-5+(-3)+0+12}{4}=1.

Średnia arytmetyczna jest jedną z najbardziej intuicyjnych miar oceny populacji, stosowanych często w codziennym życiu – przykładem może być średnia ocen z matematyki ucznia szkoły podstawowej, który otrzymał następujące noty: 2, 4, 4, 5, 6

frac{2+4+4+5+6}{5}=4{,}2

W podobny sposób można mówić o średniej płacy w danej firmie, średniej cenie pomarańczy na targowiskach w lipcu 2004 roku czy średnim wzroście poborowych w danym roczniku.

Średnia arytmetyczna jest dobrą miarą położenia rozkładu i jednocześnie miarą tendencji centralnej. Jest to miara klasyczna rozkładu, czyli każda zmiana dowolnego elementu badanego zbioru pociąga za sobą zmianę wartości średniej.

więcej


Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Średnia arytmetyczna" w Wikipedii
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 12 Grudzień, 2020 - 15:23