HONORARIA

Wynagrodzenia z tytułu korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi.

Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne

Obejmują w szczególności:
1) wynagrodzenie przekazane autorowi lub artyście wykonawcy z tytułu korzystania z utworu lub artystycznego wykonania przez podmioty wypłacające wynagrodzenie, jeżeli utwór lub artystyczne wykonanie zostały stworzone przez pracowników na podstawie umowy o pracę lub przez osoby fizyczne na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
2) wynagrodzenia (tantiemy) wypłacane twórcom lub artystom wykonawcom przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi,
3) wynagrodzenia za opracowania naukowe i badawczo-rozwojowe wykonywane przez pracowników jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych, stanowiące wykładnik działalności twórczej.
Honoraria obejmują także:
1) wynagrodzenia i tantiemy wypłacane twórcom przez stowarzyszenia twórców,
2) wynagrodzenia za opracowania naukowo-badawcze i rozwojowe wykonywane przez pracowników placówek naukowych i szkół wyższych poza obowiązującym ich czasem pracy lub poza obowiązującym wymiarem zajęć - wyłącznie w zakresie prac twórczych.

Stan na 23.11.2013 r.

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Honoraria" w Słowniku Pojęć GUS
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 23 Listopad, 2013 - 21:43