JEDNOSTKA BUDŻETOWA

Jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych nieposiadająca osobowości prawnej, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działania, a postawą gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków zwany "planem finansowym jednostki budżetowej".

Stan na 23.11.2013 r.

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Jednostka budżetowa" w Słowniku Pojęć GUS
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 26 Listopad, 2013 - 21:06