EDUKACJA

Edukacja (łac. educatio, 'wychowanie') – pojęcie związane z rozwojem umysłowym i wiedzą człowieka, stosowane w następujących znaczeniach:

Edukacja miała szczególne znaczenie w starożytności, zwłaszcza w polis greckich. W XV wieku dzięki wynalazkowi druku nastąpił rozwój oświaty, od tego czasu do edukacji używano książek drukowanych. (...)

W procesie uczenia się można wyróżnić cztery formy edukacji:

  • edukację formalną (albo szkolną) – która ma miejsce na etapie edukacji szkolnej, w trakcie studiów oraz w ramach różnego typu szkoleń. Zazwyczaj jest to proces prowadzący do uzyskania dyplomów, certyfikatów czy zaświadczeń, oparty na określonej strukturze i organizacji nauki, jej metodologii i metodyki,
  • edukację nieoficjalną – która zazwyczaj ma miejsce obok oficjalnego procesu nauczania bądź szkolenia, ale na ogół nie prowadzi do uzyskania certyfikatów i dyplomów. Tego typu uczenie się odbywa się np. w miejscu pracy albo w ramach aktywności organizacji społeczeństwa obywatelskiego (np. organizacji pozarządowych, młodzieżowych, związków zawodowych, klubów sportowych). Takie aktywności edukacyjne mogą przejawiać także same osoby uczące,
  • edukację nieformalną – którą można ogólnie opisać jako trwający przez całe życie proces kształtowania się postaw, wartości, umiejętności i wiedzy na podstawie różnych doświadczeń oraz wpływu edukacyjnego otoczenia (rodziny, znajomych, środowiska pracy, zabaw, rynku, oddziaływania mass mediów, itd.) (...)
  • samoedukacja - jest formą wzbogacania swojej wiedzy w sytuacji, gdy aktualna edukacja nie spełnia oczekiwań danej jednostki lub gdy została już zakończona w wyniku edukacji formalnej[1].
  • edukację akcydentalną (ad hoc) – wynikającą z codziennych sytuacji, które wydarzyły się niespodziewanie i nie były zaplanowane, ale były źródłem cennej wiedzy lub doświadczenia. więcej

(drobne zmiany red. - BF)

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Edukacja" w Wikipedii
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 17 Grudzień, 2015 - 11:50