MUZEUM

(definicja rekonstruowana)

Jednostka organizacyjna, nienastawiona na osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej a także umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.
W szczególności muzeum :
1) gromadzi zabytki w statutowo określonym zakresie;
2) kataloguje i opracowuje naukowo zgromadzone zbiory;
3) przechowuje gromadzone zabytki, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynuje je w sposób dostępny do celów naukowych;
4) zabezpiecza i konserwuje zbiory a także, w miarę możliwości, zabezpiecza nieruchome zabytki archeologiczne oraz inne nieruchome obiekty kultury materialnej i przyrody;
5) urządza wystawy stałe i czasowe;
6) organizuje badania i ekspedycje naukowe, w tym archeologiczne;
7) prowadzi działalność edukacyjną;
8) popiera i prowadzi działalność artystyczną i upowszechniającą kulturę;
9) udostępnia zbiory do celów edukacyjnych i naukowych;
10) zapewnia właściwe warunki zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
11) prowadzi działalność wydawniczą.
Muzea mogą być tworzone przez ministrów i kierowników urzędów centralnych, jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Muzeum działa na podstawie statutu nadanego przez podmiot, który utworzył muzeum.
Statut określa w szczególności:
1)  nazwę, teren działania i siedzibę muzeum;
2)  zakres działania;
3)  rodzaj i zakres gromadzonych zbiorów;
4)  organ zarządzający i nadzorujący oraz organy doradcze i sposób ich powoływania;
5)  źródła finansowania działalności muzeum;
6)  zasady dokonywania zmian w statucie;
7) zasady prowadzenia dodatkowej działalności gospodarczej aby muzeum mogło finansować swoją podstawową działalność.
Podmioty tworzące muzea są obowiązane zapewnić środki potrzebne do utrzymania i rozwoju muzeum, zapewnić bezpieczeństwo zgromadzonym zbiorom, sprawować nadzór nad muzeum.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego prowadzi w Biuletynie Informacji Publicznej wykaz muzeów.

Stan na dzień 6 lipca 2013 roku.

Autor(ka) wpisu: Marta Sęk
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Prawnych
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 21 Listopad, 2013 - 08:07