KOŚCIÓŁ

1) Kościół – organizacja utworzona przez wspólnotę religijną i duchowieństwo określonej religii, kierująca się doktryną religijną, posiadająca ścisłe normy kultu religijnegomoralności i własne zasady prawne. (...) W Polsce mianem tym potocznie (w znaczeniu stosowanym w teologii chrześcijańskiej) określa się wspólnoty chrześcijańskie, choć termin ten współcześnie może się odnosić do wszystkich możliwych organizacji wyznaniowych (zarówno chrześcijańskich, jak i niechrześcijańskich)[1]. Prawną rejestracją organizacji wyznaniowych na terenie RP zajmuje się minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych, prowadząc Rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych oraz Wykaz kościołów i związków wyznaniowych działających na podstawie odrębnych ustaw. Wspomniana rejestracja stwarza umocowania prawne – umożliwia związkowi występowanie w obrocie gospodarczym i wchodzenie w stosunki cywilnoprawne (w tym finansowe). Dokonanie rejestracji nie jest zupełnie konieczne, jeśli chodzi o swobodę odbywania praktyk religijnych. Obowiązujące prawo gwarantuje każdemu wolność wyznania, głoszenia i sprawowania kultu religijnego (bez różnicy czy wyznanie jest formalnie zarejestrowane, czy też nie). Wolność wyznania gwarantuje Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 319). więcej

2) Kościół /(gr.) ἐκκλησία (ekklesia), zgromadzenie obywatelskie – w teologii chrześcijańskiej, wspólnota ludzi ze wszystkich narodów, zwołanych przez Apostołów, którzy zostali posłani przez Jezusa Chrystusa, by utworzyć zgromadzenie wybranych, stających się wolnymi obywatelami Królestwa niebieskiego[1]. Wspólnota Kościoła ma cztery zasadnicze cechy, sformułowane w Nicejsko-konstantynopolitańskim wyznaniu wiary (381 r.): jedność, świętość, powszechność i apostolskość. Pierwszym zadaniem Ludu Bożego, jako ustanowionej poprzez chrzest wspólnoty /(gr.) koinoniawiary i sakramentów, jest bycie sakramentem wewnętrznej jedności ludzi z Bogiem oraz jedności całej ludzkości, która ma się zrealizować[2]. Kościołem nazywa się też wspólnotę lokalną Kościoła powszechnego, tzw. kościoły lokalne, a także określone wyznanie chrześcijańskie. Tajemnicą Kościoła zajmuje się gałąź teologii – eklezjologia. więcej

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Źródło definicji(elektroniczne): 1) hasło "Kościół (organizacja) w Wikipedii, Źródło definicji(elektroniczne): 2) hasło "Kościół (teologia) w Wikipedii
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 11 Lipiec, 2014 - 11:08