PARAFIA

1) Wg Kodeksu Prawa Kanonicznego: "Parafia jest określoną wspólnotą wiernych, utworzoną na sposób stały w Kościele partykularnym, nad którą pasterską pieczę, pod władzą biskupa diecezjalnego, powierza się proboszczowi jako jej własnemu pasterzowi. Erekcja parafii, zniesienie jej lub dokonywanie w niej zmian, należy do wyłącznej kompetencji biskupa diecezjalnego. Nie powinien on erygować parafii albo ich znosić, ewentualnie dokonywać poważnych zmian, bez wysłuchania Rady kapłańskiej. Parafia erygowana zgodnie z prawem posiada mocą samego prawa osobowość prawną. Z zasady ogólnej parafia powinna być terytorialna, a więc obejmująca wszystkich wiernych określonego terytorium. Gdzie jednak jest to wskazane, należy tworzyć parafie personalne, określone z racji obrządku, języka, narodowości wiernych jakiegoś terytorium, albo z innego jeszcze powodu."

2) Wg Regulaminu Parafialnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej: "Parafia jest lokalną społecznością kościelną i podstawową jednostką organizacyjną Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP. Uchwałę w sprawie utworzenia Parafii i zmian ich granic podejmuje Konsystorz na wniosek właściwego Zgromadzenia Parafialnego, Synodu Diecezjalnego, Rady Diecezjalnej bądź też z własnej inicjatywy. Uchwała o utworzeniu Parafii określa jej granice i siedzibę. Każda Parafia posiada osobowość prawną. Wspólnym zadaniem wszystkich parafian jest zapewnienie istnienia i rozwoju duchowego i materialnego Parafii. Naczelnym prawem i obowiązkiem parafian jest korzystanie z głoszonego Słowa Bożego poprzez udział w nabożeństwach, w sakramentach i innych czynnościach kościelnych, a także poprzez aktywny udział w życiu religijno-kościelnym. Władzami Parafii są:

a) Zgromadzenie Parafialne,

b) Rada Parafialna,

c) Proboszcz (lub Proboszcz – Administrator),

Ponadto, jeśli zostały w Parafii wybrane:

d) Komitet Parafialny,

e) Rada Filiału (na jego terenie)."

Autor(ka) wpisu: Piotr Wójcik
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Prawnych
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 10 Lipiec, 2014 - 09:01