CECHA STATYSTYCZNA

Cechy statystyczne - właściwości charakteryzujące jednostki statystyczne (obiekty):

Cechy stałe

Cechy zmienne

Są wspólne dla wszystkich jednostek danej zbiorowości i nie podlegają badaniu, a jedynie decydują o zaliczeniu jednostki do określonej zbiorowości:

  • rzeczowe - właściwości, które charakteryzują określony zbiór osób, rzeczy lub zjawisk,

  • o przestrzenne - gdzie badamy,

  • czasowe - jaki okres obejmuje badanie lub w jakim momencie się ono odbywa.

Są to właściwości, które różnią poszczególne jednostki statystyczne (głównie one podlegają obserwacji),

  • mierzalne - (ilościowe, kwantytatywne) - właściwości które można zmierzyć i wyrazić za pomocą odpowiednich jednostek fizycznych (np. w kilometrach, centymetrach), zalicza się również do nich cechy quasi-ilościowe (porządkowe), kwantyfikują natężenie badanej właściwości przedstawionej w sposób opisowy, porządkując w ten sposób zbiorowość (np. oceny studentów: bdb, db, itp.),
  •  niemierzalne - (jakościowe, kwalitatywne) - zwykle określane słownie (np. płeć).

Cechy mierzalne - (nazywane zmiennymi) - oznaczenie: XYZ, ich wartości: xyz:

  • skokowe (dyskretne) - przyjmują skończony lub przeliczalny zbiór wartości na danej skali liczbowej, najczęściej jest to zbiór liczb całkowitych dodatnich (np. liczba osób w rodzinie, liczba usterek, itp.).
  • ciągłe - mogą przyjąć każdą wartość z określonego przedziału liczbowego [a,b], przy czym liczba miejsc po przecinku jest uzależniona od dokładności dokonywanych pomiarów (np. waga detalu).

W przypadku badań zbiorowości wielowymiarowych zmienne (cechy mierzalne) dzielimy na:

  • stymulanty - te cechy, których wyższe wartości pozwalają zakwalifikować daną jednostkę statystyczną jako lepszą z punku widzenia realizowanego badania,
  • dominanty - cechy, których wysokie wartości świadczą o niskiej pozycji jednostki w zbiorze.
Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji(elektroniczne): strona Statystyka - pojęcia podstawowe
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 15 Maj, 2014 - 13:11