PRZEDMIOT

 Wg Stefana Nowaka (1970): "Traktując przedmioty materialne i zdarzenia jakim one podlegają, jako wskaźniki rzeczowe, opierać się możemy na dwojakiego rodzaju przesłankach. Związek wskaźnika z indicatum zagwarantowany być może przez pewne prawidłowości natury przyrodniczej bądź też przez <znaczenie>, jakie danemu przedmiotowi czy zdarzeniu nadają wyobrażenia członków zbiorowości. (...) Częściej przedmioty materialne interesują nas w swym aspekcie  <znaczącym>, i wówczas wnioskowanie wskaźnikowe wymaga znajomości odpowiednich <społecznych definicji> tych przedmiotów. (...) Przedmioty materialne rozpatrywane jako wskaźniki zmiennych socjologicznych mogą nas interesować również jako skutki postaw i zachowań ich twórców i jako bardziej pośrednie skutki warunków społecznych, w jakich ci twórcy działali. (...) Przedmioty materialne mogą też nas interesować jako przyczyny odpowiednich postaw i zachowań. (...) Przedmioty materialne mogą też być wskaźnikami postaw i zachowań tylko jako korelaty pełnienia pewnych ról, posiadania pewnych pozycji w grupie czy przynależności grupowej. (...) Możliwe są jeszcze bardziej skomplikowane łańcuchy wnioskowań wskaźnikowych - takie np.,  gdy od obserwacji pewnego wytworu przechodzi się do pewnych cech osobowości twórcy, by z kolei wyciągnąc wnioski o type zachowań ludzi, którzy w określony sposób ukształtowali osobowość twórcy. " (podkreśl. - BF)

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Stefan Nowak, Metodologia badań socjologicznych, Warszawa: PWN, 1970, ss. 119-120.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): WSKAŹNIK
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 2 luty, 2015 - 13:33