BAZA DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH

(definicja rekonstruowana)

W bazie danych obiektów topograficznych, zwanej dalej „BDOT10k”, gromadzi się informacje o obiektach topograficznych obejmujące:
1) lokalizację przestrzenną obiektów w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych;
2) charakterystykę obiektów;
3) kody kartograficzne;
4) metadane obiektów.

BDOT10k tworzy się i aktualizuje na podstawie:
1) danych zawartych w  poniższych rejestrach:
- ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości);
- geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
- państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju;
- państwowego rejestru nazw geograficznych;
- ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
- zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.
2) danych zawartych w rejestrach prowadzonych przez inne organy lub instytucje, w szczególności:
a) ministra właściwego do spraw transportu - w zakresie sieci komunikacyjnej,
b) ministra właściwego do spraw łączności - w zakresie sieci uzbrojenia terenu,
c) ministra właściwego do spraw budownictwa - w zakresie budowli i urządzeń,
d) ministra właściwego do spraw: rolnictwa, środowiska oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej - w zakresie kompleksów użytkowania terenu oraz pokrycia terenu,
e) ministra właściwego do spraw środowiska oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - w zakresie terenów chronionych,
f) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - w zakresie zabytków nieruchomych,
g) Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - w zakresie sieci wodnej,
h) Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - w zakresie identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju,
i) urzędy miast i gmin - w zakresie siedzib instytucji;
3) danych pozyskanych z wywiadu terenowego.
BDOT10k zostanie utworzona do dnia 31 grudnia 2013 r. Dotychczas prowadzone zbiory danych zawierające informacje o obiektach topograficznych mogą funkcjonować nie dłużej niż do czasu utworzenia BDOT10k.
Aktualizacja danych zawartych w BDOT10k następuje niezwłocznie po uzyskaniu nowych danych.

Dane zawarte w BDOT10k i BDOO udostępnia się:
1) przy pomocy usług sieciowych dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych, do których zalicza się usługi wyszukiwania (umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych), jak również usługi przeglądania, (umożliwiające co najmniej wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych).
2) na wniosek zainteresowanego, w szczególności:
a) przy pomocy usług sieciowych pobierania (umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów), a także przekształcania (umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych),
b) w postaci dokumentów elektronicznych GML (w formacie zgodnym ze schematem aplikacyjnym),
c) w postaci standardowych opracowań kartograficznych,
d) w postaci przetworzonych zbiorów danych w formie cyfrowej lub analogowej.
Udostępnianiu podlegają aktualne i archiwalne dane BDOT10k i BDOO. Dane te udostępnia się w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych.
Wniosek, o udostępnienie danych powinien zawierać:
1) nazwę podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych w BDOT10k i BDOO;
2) adres siedziby wnioskodawcy;
3) nr REGON wnioskodawcy;
4) nazwę organu uprawnionego do udostępnienia danych;
5) zakres żądanych danych, z wyszczególnieniem lokalizacji, obszaru, kategorii, klas oraz obiektów topograficznych;
6) wskazanie sposobu udostępnienia BDOT10k i BDOO.

Stan na dzień 6 marca 2014 roku.

Autor(ka) wpisu: Marta Sęk
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Prawnych
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 26 luty, 2017 - 21:02