EDUKACJA ARTYSTYCZNA

Absolwent [tego kierunku studiów] powinien posiadać wiedzę oraz umiejętności wykwalifikowanego plastyka – twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej. Powinien być przygotowany do realizacji i upowszechniania różnorodnych postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych. 
Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. 

Absolwent studiów II stopnia powinien posiadać pogłębioną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę artystyczno-humanistyczną oraz umiejętności umożliwiające występowanie w roli artysty plastyka, aktywnego twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej. Powinien umieć przygotowywać i upowszechniać przekazy wizualne i medialne dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych. Absolwent powinien posiadać umiejętności wykorzystywania nabytej wiedzy w indywidualnej i zespołowej aktywności artystycznej. Powinien być przygotowany do kierowania zespołami ludzkimi oraz ustawicznego dokształcania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Świadome i aktywne uczestniczenie absolwenta w obecnych realiach kulturowych uwarunkowane jest wykształceniem następujących umiejętności:

  • refleksyjny (poznawczy i krytyczny) stosunek do różnorodnych przejawów i form współczesnej kultury,
  • umiejętność stymulowania i kierowania kreacyjną aktywnością innych,
  • własna, aktywna działalność twórcza w dziedzinie sztuk plastycznych ("czystych" i użytkowych),
  • umiejętność wielokierunkowej promocji sztuki i efektywnego funkcjonowania na rynku sztuki.
Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Inspiracji
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 6 Maj, 2014 - 08:14