FORESIGHT

Foresight to systematyczny, przyszłościowy sposób docierania do informacji w celu budowania średnio lub długookresowej wizji rozwojowej, jej kierunków i priorytetów, a w tym kontekście podejmowanie bieżących decyzji i mobilizowanie wspólnych działań.

Foresight to przedsięwzięcie upowszechnione w świecie w latach 90. XX wieku, mające na celu wskazanie i ocenę przyszłych potrzeb, szans i zagrożeń związanych z rozwojem społecznym i gospodarczym oraz przygotowanie odpowiednich działań wyprzedzających z dziedziny nauki i techniki. Zarówno sam proces foresightu, jak i jego wyniki, są wykorzystywane przede wszystkim jako sposób tworzenia, a następnie realizacji polityki naukowej, technicznej i innowacyjnej państwa oraz jako narzędzie rozwijania w społeczeństwie kultury myślenia o przyszłości. Program Foresight włącza przedstawicieli władzy publicznej, przemysłu, organizacji pozarządowych, organizacji badawczych oraz społeczeństwo do otwartej, ukierunkowanej dyskusji nad przyszłością;. Wyniki foresightu informują decydentów o nowych tendencjach rozwojowych, pomagają; uzgodnić scenariusze rozwoju, pozwalają zharmonizować działania partnerów społecznych (rządu, środowisk naukowych i przemysłowych, małych i wielkich firm, sektorów gospodarki) oraz służą pomocą w ustaleniu kryteriów finansowania nauki i techniki.
Foresight jako nowoczesne narzędzie planowania i prowadzenia polityki naukowej jest rekomendowane i stosowane w większości krajów UE jak Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja, Holandia, Irlandia, Węgry, Czechy, oraz na świecie w takich krajach jak: Japonia, USA czy Turcja. Wskazuje ono na najbardziej akceptowane społecznie sektory gospodarki i działania oraz priorytety w sferze badań i rozwoju technologii, na których powinna się koncentrować finansowa pomoc państwa.

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Inspiracji
Źródło definicji(elektroniczne): Co to jest foresight
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 27 Marzec, 2014 - 08:11