KNOW-HOW

Know-how – pochodzący z języka angielskiego (know – „wiedzieć”, how – „jak”) termin określający konkretną wiedzę techniczną z danej dziedziny, umiejętność wykonania lub wyprodukowania czegoś, kompetencję, biegłość. Definicja przyjęta przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu jako know-how określa całokształt wiadomości, czyli fachowej wiedzy oraz doświadczeń w zakresie technologii i procesu produkcyjnego dla określonego wyrobu. W prawie europejskim definicja know-how zawarta jest w Rozporządzeniu nr 772/2004 w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień o transferze technologii (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 11—17). Stanowi ona, iż know-how to pakiet nieopatentowanych informacji praktycznych, wynikających z doświadczenia i badań, które są:

  1. niejawne, czyli nie są powszechnie znane lub łatwo dostępne,
  2. istotne, czyli ważne i użyteczne z punktu widzenia wytwarzania produktów objętych umową oraz
  3. zidentyfikowane, czyli opisane w wystarczająco zrozumiały sposób, aby można było sprawdzić, czy spełniają kryteria niejawności i istotności.  więcej 

Autor(ka) wpisu: Katarzyna Michalak
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Know-how" w Wikipedii
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 22 Kwiecień, 2014 - 14:36